Regulamin Sprzedaży Internetowej

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży internetowej;
2. Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
5. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
6. Ustawa o podpisie elektronicznym – ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
7. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
8. Ustawa o pośrednictwie – ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
10. Operator – Tanio i Wygodnie Spółka Jawna, Ł&H Czajka,
11. Ubezpieczyciel – Gefion Insurance A/S z siedzibą w Danii, Ostergade 10, DK-1100 Copenhagen,
12. Oferta – prezentowana na ogólnodostępnej witrynie internetowej oferta Gefion Insurance A/S, duńskiego ubezpieczyciela notyfikowanego w Polsce, członka UFG i PBUK , niestanowiąca
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
13. Kod dostępu (rabatowy) – kod, przy pomocy którego Użytkownik może korzystać z aplikacji sprzedażowej na preferencyjnych warunkach, którego użycie nie jest obligatoryjne.
14. Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji w celach zgodnych z jej przeznaczeniem;
15. Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka ochrony prywatności”, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu;
16. Dotpay – spółka zabezpieczająca płatność przez Internet (e-przelew, płatność kartą),

§ 2 – DANE DOTYCZĄCE OPERATORA

1. Siedzibą Operatora – 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 17.
2. Operator wpisany został przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w siedzibą w Kraśniku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245530
3. Numer NIP Operatora to: 922-276-93-26.
4. Numer REGON Operatora to: 060088710.
5. Operator prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego, jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11163273/A i podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny. Informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych udziela Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00 – 684 Warszawa, adres strony internetowej: http://piu.org.pl/
6. Kontakt z operatorem::
a) w sprawach reklamacji – pisemnie na adres mailowy : reklamacja@tanioiwygodnie.pl,
telefonicznie na numer: 84-639-19-23 , listownie na adres: Tanio i Wygodnie Sp. J. 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 17,
b) w celu uzyskania bieżącej pomocy w korzystaniu z aplikacji, telefonicznie pod numerem: 84-639-19-23 lub 519-541-810, 519-541-811, 534-534-999
c) w innych sprawach – wysyłając korespondencję na: info@tanioiwygodnie.pl,

§ 3 – FUNKCJONOWANIE APLIKACJI SPRZEDAŻOWEJ

1. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia telefonicznego z Operatorem oraz ze Stroną Internetową obciążające Użytkownika.
2. Aplikacja dedykowana jest potencjalnym Użytkownikom (Klientom), którzy przy jej pomocy chcą samodzielnie wykupić ubezpieczenie Gefion Insurance A/S,
3. Operator umożliwia korzystanie z aplikacji przez siedem dniu w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyjątkiem przerw wynikających z konserwacji i napraw.
4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez Użytkownika z aplikacji.
5. Operator pozostaje w gotowości do świadczenia pomocy, o której mowa w § 2 ust. 6, w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 – ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Aplikacja umożliwia Użytkownikom samodzielne wygenerowanie oferty Gefion Insurance A/S, a po jej zaakceptowaniu i opłaceniu, nastąpi automatyczny przekaz elektronicznej polisy ubezpieczeniowej na jego adres mailowy,
2. Skorzystanie z określonych funkcji użytkowych aplikacji wymaga podania danych osobowych. Użytkownicy zobowiązani są do złożenie oświadczeń wymaganych przez przepisy Ustawy o ochronie danych oraz pozostałe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Złożenie
oświadczenia dokonuje się w trybie zaznaczenia przez Użytkownika pola opisanego jako pole wyrażenia zgody na treść oświadczenia.
3. Użytkownik może korzystać z funkcji użytkowych aplikacji w sposób umożliwiający mu dokonanie zakupu polisy, jej opłacenie i pobranie.
4. Do przetwarzania przez Operatora danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki Prywatności, dane podane przez Użytkownika jednorazowego są zapamiętywane przez aplikację tylko o tyle, o ile taki Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę i wyłącznie w granicach
dopuszczalnych przez Ustawę o świadczeniu usług na odległość.
5. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z aplikacji poprzez zerwanie połączenia ze Stroną Internetową.
6. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi bezpieczny zakupu polisy Gefion Insurance A/S. Operator zwraca uwagę, iż jako agent ubezpieczeniowy działa zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U z 2003, nr 124, poz. 1154) a od 1.10.2018 r. zgodnie z ustawą: O dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486).

§ 5 – ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Aplikacja Operatora umożliwia Użytkownikom samodzielne zawieranie umów ubezpieczenia OC (komunikacyjne) wraz z usługą Auto Pomoc oraz NNW komunikacyjne Gefion Insurance A/S , przy zastosowaniu dedykowanych kodów dostępu (rabatowych). Kod dostępu (rabatowy) można pobrać na stronie internetowej Operatora tj.: www.tanioiwygodnie.pl lub od podmiotów, które świadczą usługi marketingowe na rzecz Operatora, w zakresie dystrybucji  przedmiotowych kodów. Aplikacja umożliwia zakup ubezpieczenie również bez użycia kodura batowego.
2. Funkcjonalność aplikacji pozwala Użytkownikowi na zawarcie umowy ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem – w tym przypadku z Gefion Insurance A/S – z bezpośrednim wykorzystaniem formularza, przez złożenie w formie elektronicznej oświadczeń
woli o zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Operatora. Operator informuje, że Użytkownik może zawrzeć umowę ubezpieczenia Zielona Karta, informując o tym fakcie Operatora za pomocą informacji wysłanej
na jego adres mailowy.

3. Do zawarcia umowy w trybie proponowanym przez Operatora, o którym mowa wyżej, Użytkownik jest zobowiązany jest:
a) do wypełnienie pól formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, bez wypełnienia których nie nastąpi obliczenie składki ubezpieczeniowej lub/i wygenerowanie polisy ubezpieczeniowej,
b) podanie poprawnych i własnych danych teleadresowych, szczególnie adresu mailowego, na który zostanie przekazany link dostępu do pobrania polisy oraz nr telefonu, na który zostanie wysłany SMS z hasłem dostępu. Na prośbę Użytkownika, Operator może wysłać polisę przesyłką pocztową w formie papierowej,
b) zaznaczenie przez Użytkownika pola oświadczenia woli o zawarciu umowy ubezpieczenia na warunkach ustalonych poprzez podanie przez Użytkownika danych w procesie wypełniania formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, aplikacja wygeneruję wysokość składki,
c) złożenie przez Operatora oświadczenia o akceptacji wniosku Użytkownika, nastąpi w formie automatycznie generowanej przez aplikację ceny składki oraz dodatkowo pojawi się przycisk „kup polisę”. Na tym etapie Użytkownik może dokonać zakupu polisy lub odstąpić od transakcji,
4. Jeżeli Użytkownik decyduje się na zakup polisy oznacza to, że akceptuje cenę i warunki zakupu polisy oraz to, że dokonał samodzielnie i w sposób nieskrępowany wyboru, ponadto dokonany wybór w pełni pokrywa się z jego potrzebami w zakresie wybranego ubezpieczenia i wysokości
proponowanej składki.
5. W przypadku zakupu polisy – przy użyciu przycisku „kup polisę” – nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę operatora płatności internetowych on-line, tj. Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków ul. Wielicka 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
6. Składka, o której mowa powyżej w postanowieniu ust. 3 i 4 może zostać opłacona:
a) poprzez jedną z form płatności obsługiwanych przez DotPay tj.: transakcję autoryzowaną z wykorzystaniem następujących kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
b) poprzez jeden z przelewów elektronicznych (e-przelew) obsługiwanych w danym czasie przez Dotpay,
7. Potwierdzenie dokonanej płatności przez Dotpay, spowoduje automatyczne przekazanie na skrzynkę elektroniczną Użytkownika linku dostępu do pobrania polisy,
8. Kwoty, jakie Operator ewentualnie obowiązany będzie zwrócić Użytkownikowi, zwracane będą na rachunek wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że kwoty zapłacone z wykorzystaniem karty zwracane będą na rachunek karty, z wykorzystaniem której dokonano
płatności.
9. Użytkownik może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej w trybie opisanym powyżej w postanowieniach ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia tej umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem Ubezpieczycielowi lub Operatorowi. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność.
10. Szczegółowa treść umowy ubezpieczenia (w szczególności: suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna, wysokość składki oraz termin i sposób jej zapłaty, przedmiot i zakres ubezpieczenia, początek i koniec okresu ubezpieczenia) każdorazowo ustalana jest w trybie
korzystania z właściwej zakładki aplikacji lub wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia.
Ogólne warunki ubezpieczeń Gefion Insurance A/S są do pobrania na stronie internetowej Operatora.
11. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Operator może, zgodnie z praktyką stosowaną przez Ubezpieczyciela będącego stroną umowy ubezpieczenia, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny w formie pisemnej dokumenty poświadczające warunki ubezpieczenia.
12. Umowa o bezpłatne korzystanie z aplikacji Operatora zawierana jest w trybie akceptacji niniejszego Regulaminu, co dokonuje się poprzez zaznaczenia w formularzu internetowym pola opisanego jako pole akceptacji Regulaminu. Przed akceptacją Regulaminu Użytkownik
obowiązany jest zapoznać się z jego treścią.

§ 6 -TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje dotyczące działania Operatora i korzystania z aplikacji, w tym funkcji użytkowej polegającej na zawieraniu umów ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem aplikacji,
Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 2 ust. 6 Regulaminu, a korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacja@tanioiwygodnie.pl , jak również telefonując pod numer 84-639-19-23.
2. Reklamacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej należy składać na adres Ubezpieczyciela.
3. W reklamacji należy opisać jej przedmiot (zarzucaną Operatorowi nieprawidłowość działania
lub zaniechania) oraz dane kontaktowe pozwalające na udzielenie odpowiedzi.
4. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie jest możliwe, Operator przed jego upływem
informuje Użytkownika o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona, nie dłuższym niż
60 dni od dnia wniesienia reklamacji.
5. Reklamacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej będą przekazywane do rozpatrzenia tylko Ubezpieczycielowi.
6. Zmiany podmiotowo – przedmiotowe na wystawionej polisie bądź usuwanie jakichkolwiek błędów lub sprostowań odbywać się będzie na wniosek Użytkownika, w postaci aneksu do wystawionej polisy.
7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), które weszły w życie z dniem 11 października 2015 r. podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy. Do kompetencji Rzecznika należy rozpatrywanie skarg na: zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz banki krajowe i zagraniczne oraz oddziały banków zagranicznych, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze
inwestycyjne, instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, instytucje finansowe, oddziały instytucji kredytowych.
8. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823): „Przedsiębiorca, który jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje
konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy”. W przypadku podmiotów rynku finansowego, podmiotem uprawnionym jest Rzecznik Finansowy.
9. Jeżeli dystrybutor ubezpieczeń prowadzi działalność przez Internet ( zawiera umowy za pośrednictwem Internetu lub umożliwia zawieranie takich umów on-line) wówczas jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej linku do platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu on-line ( platforma ODR). Link adresowy:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=PL

§ 7 – ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Operatora poprzez aktualizację jego treści na Stronie Internetowej.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezależnie od informacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie, Operator informuje, iż udostępniając Użytkownikom aplikację działa on jako agent ubezpieczeniowy, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, co m.in. oznacza, że nie doradza on Użytkownikom i nie reprezentuje ich
interesów.
2. Operator informuje, iż Regulamin może być wydrukowany przez każdego Użytkownika, jak również pobrany w postaci pliku elektronicznego.
3. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż korzystając z aplikacji Użytkownik nie może dostarczać treści bezprawnych.
4. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż mimo należytego zabezpieczania przez Operatora danych
podanych przez nich przy korzystaniu z aplikacji, korzystanie z aplikacji wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecich nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Użytkowników oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralne części.